Recycling – geen spel met vuur

Hoge investeringen in gebouwen en machines zijn voor verwijderingsbedrijven tegenwoordig een must om de stoffen via complexe recyclingprocessen te kunnen verwerken. Voor het bedrijf betekent een schade dus kosten voor reparatie en vervanging. Maar ook een verstoring van de bedrijfsactiviteiten waardoor nog meer kosten ontstaan. Om te voorkomen dat de schade een bedreiging voor het voortbestaan wordt, is het raadzaam om zich hiertegen te verzekeren.

Marktsituatie verzekering

Bedrijven binnen de recyclingbranche hebben moeite om schadeverzekeringen, met name voor brandschade, af te sluiten. In de afgelopen jaren hebben zich steeds meer verzekeraars uit het segment verwijderingsbedrijven teruggetrokken. Na een blik op de schadesituatie wordt duidelijk waarom het voor afvalverwijderaars zo lastig is om een verzekeringsdekking te regelen. Alleen al in 2018 waren er meer dan 120 branden in Nederland. In het buurland Duitsland was er in de afgelopen 10 jaar sprake van rond 1.400 gevallen van noemenswaardige brandschade bij recyclingbedrijven. Licht ontvlambare stoffen die een hoge brandbelasting vormen, gecombineerd met de gebruikte verwijderingstechnieken (bijv. persen en hakselen) leiden tot een veel hoger brandrisico. Als dat wordt gecombineerd met aanvullende risicofactoren zoals een lage opleiding van de medewerkers, ontoereikend onderhoud en schadepreventie, neemt het risico op ernstige schade aanzienlijk toe. Brandstichting en zelfontbranding zijn andere risicobronnen die niet mogen worden onderschat.

Met het toenemende aantal recyclebare materialen neemt ook de druk op de branche toe om nieuwe manieren voor de afvalverwerking te vinden. Dat leidt weer tot de inzet van machineprototypen en de automatisering van processen. De branche moet daarom gericht door de verzekeraars worden begeleid.

Bij veel verzekeraars is de winstgevendheid in de laatste jaren te laag om zich volledig op dit thema te kunnen richten. Veelal worden dan geen nieuwe klanten meer geaccepteerd en bestaande contracten worden beëindigd.

Wat biedt Hübener Versicherungs AG?

Als gespecialiseerde nicheverzekeraar kiest Hübener Versicherungs AG voor een andere weg. Door de focus op risico’s die niet gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten, houden wij een onbevooroordeelde en vrije blijk op het risico. Wij confronteren de klant niet met een vaste reeks eisen, maar willen een oplossing vinden die op het risico is afgestemd. Dit vereist openheid en de bereidheid tot een dialoog aan beide kanten. Onze gespecialiseerde medewerkers kennen de bijzondere uitdagingen van recyclingbedrijven en afvalverwerkers.

Hierbij is het voor Hübener Versicherung onbelangrijk welke recyclingactiviteiten er worden ontplooit. Tot de klanten behoren vooral bedrijven uit de sectoren papier-, metaal- en bouwstofrecycling. Maar ook voor kunststofverwerkers, sortering van elektronisch afval, textielrecycling en elk soort opslag van herbruikbare materialen wordt een verzekeringsdekking aangeboden. Ook voor bedrijven die niet over brandalarminstallaties beschikken of waar open gebouwen of zelfs tenthallen aanwezig zijn, bieden wij een verzekeringsdekking.

Wat wordt er verzekerd?

De verzekeringsdekking bij Hübener Versicherungs AG kan individueel worden gekozen. De klant kan bijvoorbeeld kiezen of gebouwen, technische bedrijfsmiddelen, commerciële bedrijfsmiddelen, voorraden en schade door bedrijfsonderbrekingen moet worden verzekerd. Daarnaast kunnen modulair de risico’s worden geselecteerd waarvoor een verzekeringsdekking is gewenst:

 • Brand
 • Waterschade (incl. lekkage van sprinklerinstallaties, indien nodig)
 • Inbraak/diefstal
 • Storm en hagel
 • Natuurrampen (overstroming, sneeuwdruk, lawines, aardbeving)

Natuurlijk biedt de verzekering ook een dekking voor mogelijke kostenrisico’s zoals

 • kosten voor opruimen, verplaatsen, experts en beveiliging, sloopwerkzaamheden
 • Overspanningsschade door bliksem
 • Meerkosten door herstelbeperkingen van overheidswege
 • Decontaminatiekosten
 • Verzekering voor prijsverschillen
 • Meerkosten als gevolg van technologische vooruitgang
 • Onbemande vliegende voorwerpen

Aanvraagformulieren, vragenlijsten en verzekeringsvoorwaarden vindt u in het gedeelte ‘Downloads’. Verzekeringscontracten bieden wij voor Nederland momenteel uitsluitend in het Duits en Engels aan. Hiermee kiest u ook de contracttaal.