Konsumenttvister online

Om du har ingått konsumentavtalet elektroniskt (exempelvis via webbplats eller e-post) kan du i händelse av klagomål kontakta Europeiska unionens tvistlösningsplattform ODR (Online Dispute Resolution). Denna hittas på Europeiska kommissionens portal. Ditt klagomål skickas då via plattformen för utomrättslig tvistlösning (https://ec.europa.eu/) till Versicherungsombudsmann e. V.

Innehållet i online-erbjudandet

Vi tar inget ansvar för aktualiteten, riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på den angivna informationen. Vidare utesluter vi alla skadeståndsanspråk, vilka härrör från olika slags materiella eller immateriella skador, genom användande eller icke-användande av den aktuella informationen respektive genom användande av felaktig eller ofullständig information, förutsatt att inga uppenbart uppsåtliga eller grovt oaktsamma fel gjorts av oss.

Samtliga erbjudanden och prisangivelser har informativ karaktär, kan komma att ändras och är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att ändra delar av dessa sidor eller hela utbudet utan föregående meddelande och att ändra, komplettera, radera eller att helt eller delvis upphäva publiceringen.

Referenser och länkar

För alla hänvisningar, direkta eller indirekta, som omdirigerar besökaren till en tredje part (”länkar”) och vilka ligger utanför operatörens ansvar, uppstår först en ansvarsförpliktelse i de fall att operatören känt till det felaktiga innehållet och det tekniskt vore möjligt och rimligt att operatören kunnat förhindra användandet av detsamma.

Operatören kungör härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde identifieras vid tidpunkten för länkangivelserna. Operatören har dock inget inflytande på det aktuella eller framtida utformandet av de hänvisade sidorna. Samma gäller för dessa sidors innehåll och upphovsrätten. Vi friskriver oss härmed från allt innehåll på länkade sidor som ändras efter att länkarna skapats. Detta kungörande gäller för alla länkar på vår egen hemsida samt alla hänvisningar och tredjepartsinlägg i gästboken, diskussionsforum, mailinglistor, länkomdirigeringar och alla andra former av databaser som bedrivs av operatören, där externa parter kan bidra till innehållet. Ansvar för sådan information, vilken kan vara illegal, inkorrekt eller inkomplett, och speciellt för alla skador användning och icke-användning av denna kan orsaka, ligger enbart hos leverantören av informationen, vars hemsida är länkad, och inte hos den operatör som via länk hänvisat till den respektive sidan.

Upphovsrätt och varumärkeslagar

Operatören strävar efter att beakta upphovsrätten till alla bilder, ljudfiler, filmer och texter som används. Vidare strävar vi efter att använda egenhändigt skapade bilder, ljudfiler, filmer och texter alternativt licensfria bilder, ljudfiler, filmer och texter.

Alla registrerade varumärken och logotyper som vi nämner, lyder oinskränkt under de bestämmelser som gäller för respektive varumärke och upphovsrätt hos respektive registrerade ägare. Bara själva omnämnandet innebär inte att varumärket skyddas av rättigheter från tredje part!

Upphovsrätten till de objekt som publiceras och som vi egenhändigt skapat, ägs enkom av sidans operatör. Det är förbjudet att mångfaldiga eller använda sådana bilder, ljudfiler, videofilmer eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan uttryckligt medgivande från operatören.

Juridisk giltighet för denna ansvarsfriskrivning

Denna ansvarsfriskrivning ska betraktas som en del av våra Internettjänster, som hänvisas till på denna sida. Om delar av eller enskilda formuleringar i denna text inte längre eller bara delvis uppfyller gällande lagar och föreskrifter, påverkas inte andra delar av innehållet eller giltigheten av detta.