Impressum

Online betwistingen in consumentenzaken

Heeft u als consument een contract elektronisch afgesloten (bijvoorbeeld via een website of per e-mail) dan kunt u zich in geval van klachten ook wenden tot het platform voor de online geschillenbeslechting van de Europese Unie (Online Dispute Resolution, ODR). U vindt dit platform op het portaal van de Europese Commissie. Uw klacht wordt dan via het platform voor buitengerechtelijke online geschillenbetwisting (https://ec.europa.eu/) doorgestuurd naar Versicherungsombudsmann e. V.

Inhoud van het online aanbod

Wij geven geen garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen ons, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of het niet-gebruik van de weergegeven informatie en/of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn principieel uitgesloten indien er geen bewijs is dat wij deze schade opzettelijk of grof nalatig veroorzaakt hebben.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor delen van de sites of het complete aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (“links”), die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend in werking treden wanneer wij kennis gehad zouden hebben over de inhoud en het ons technisch mogelijk en het voor ons redelijk zou zijn het gebruik in geval van onrechtmatige inhoud te verhinderen.

Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip waarop de link geplaatst werd geen illegale inhoud op de te verbinden sites herkenbaar was Wij hebben geen enkele invloed op de toekomstige vorm, inhoud of het intellectuele eigendom van de gelinkte/verbonden sites. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelikte/verbonden sites die na het aanbrengen van een link veranderd werden. Dit geldt voor alle op de eigen website aangebrachte links en verwijzingen en voor externe inhoud in de door ons ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, te wijten aan het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informaties, is alleen de aanbieder van de site aansprakelijk waarnaar verwezen werd, niet de persoon die via links alleen naar de publicatie in kwestie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

Wij streven ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten na te leven, door ons zelf gemaakte grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn onbeperkt onderhevig aan de bepalingen van het op dat ogenblik geldende merkenrecht en de bezitsrechten van de ingeschreven eigenaars. Alleen op basis van de loutere vermelding kan niet geconcludeerd worden dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het copyright voor gepubliceerde, door ons zelf gemaakte objecten blijft alleen bij ons als auteur van de sites. Een reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of geprinte publicaties is zonder onze uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet beschouwd worden als deel van de website vanwaar naar deze site verwezen werd. Indien delen of formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende juridische situatie voldoen, blijven de andere delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Aanbieder

(verantwoordelijk voor de inhoud)
Hübener Versicherungs AG
Ballindamm 37
20095 Hamburg
Duitsland

Schadeservice
Telefoon: +49 40 226 31 78 – 0
Telefax: +49 40 226 31 78 – 0
post@huebener-ag.eu

Klantendienst
Telefoon: +49 40 226 31 78 – 0
Telefax: +49 40 226 31 78 – 0
post@huebener-ag.eu

Raad van toezicht
Kersten Jodexnis (Voorzitter)

Directie
Nicolas Hübener
Dietmar Linde

Bevoegde toezichthoudende instantie
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53177 Bonn
Telefoon: +49 (0)228 4108 – 0
Telefax: +49 (0)228 4108 – 1550
poststelle@bafin.de

U vindt meer informatie op www.bafin.de / Toelating voor Hübener en voor Nederland op https://www.dnb.nl/, Toelating voor Hübener

Handelsregister
Registerrechtbank Hamburg
Registernummer: HR B 97637

Identificatienummers
Btw-nr.: DE268127816
Legal Entity Identifier (LEI): 391200RD1DA0QVE8SG90

Verantwoordelijk voor de website
Redactie: Nicolas Hübener, Dietmar Linde
Webmaster / Webdesign: zirkel.design, Falk Zirkel

Verzekeringsombudsman
Wij zijn lid van de Verein Versicherungsombudsmann. U kunt daarom beroep doen op de gratis, buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure:

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080 632
10006 Berlijn
Duitsland
Telefoon: +49 30 206058 99
beschwerde@versicherungsombudsmann.de

U vindt meer informatie in het internet op: www.versicherungsombudsmann.de